Contributiereglement

bb

Contributiereglement Turnz recreatie

Versie 1.6, augustus 2019

1 Introductie

De huidige contributie regeling is tot stand gekomen na een uitgebreide evaluatie van de oude regeling en regelingen bij andere clubs, en is geldig vanaf 1 september 2019.

Voor de afdeling Topsport gelden andere tarieven.

2 Doelstelling

Doelstellingen van dit contributiereglement:

 1. Verlichting en verbetering administratie.

 2. Betere spreiding van contributie over het jaar.

 3. Helderheid naar de leden.

3 Contributiereglement

3.1 Algemeen

In dit reglement zijn alle regelingen opgenomen die zouden kunnen voorkomen. Dit kan het onoverzichtelijk maken. Het is goed om te weten dat de normale contributie bestaat uit 2 elementen:

 • De clubcontributie

 • De bondscontributie

Alleen als uw kind deelneemt aan wedstrijden dan zijn er bijkomende kosten, zie 3.6.4.

3.2 Regeling

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken zullen de volgende zaken worden geïntroduceerd:

 • De contributie wordt geïnd per termijn van 2 maanden.

 • Een nieuwe termijn vangt altijd aan per 1e van de (oneven)maand en bestaat uit 2 hele maanden.

 • Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïnd. De eventuele meer- of minderdagen worden bekostigd uit de contributie over de rest van het jaar.

Reguliere contributie seizoen 2019/2020

Clubcontributie

€ 62,00 per betalingstermijn van 2 maanden (er zijn 5 temijnen in één jaar). Deze contributie geeft recht op 1 uur turnles per week.
 

Strippenkaart

Volwassengym

Eerste les - € 10,00
15 strippenkaart - € 134,00 (1 jaar geldig)
30 strippenkaart - € 232,00 (1 jaar geldig)

OpenGym

Eerste les - € 7,75
11 strippenkaart - € 77,50 (1 jaar geldig)

3.3 Instroom

3.3.1 Proef- en instroomlessen

De 1e les van Freerunning en Tricking is een keuzeles. Voor de reguliere turnlessen stroom je in via instroomlessen waarvoor een kleine vergoeding wordt gevraagd. Tijdens de instroomlessen wordt bepaald op welk niveau (kleur) het kind het beste tot zijn of haar recht komt. Om deel te nemen aan een proef- of instroomles vult men het inschrijfformulier op de website in. Na de Proefles kun je nog opzeggen zonder verdere verplichtingen, neem je deel aan een les na de proefles, dan heeft u een betalingsverplichting van de actieve contributietermijn van 2 maanden.

3.3.2 Wachtlijst

In voorkomende gevallen dat een doel-les vol zit, komt men op de wachtlijst. Zodra er weer ruimte is op de les, dan wordt er contact opgenomen met het aspirant lid. Minimaal eens per maand wordt de wachtlijst beoordeeld.
Een aspirant lid op de wachtlijst wordt niet ingeschreven in de ledenadministratie.

3.3.3 Lid worden

Na afloop van de proefles klik je op de link in de eerder ontvangen mail en geef je aan dat je lid wilt worden.
Je bent vanaf dat moment contributie verschuldigd.

3.3.4 Start contributie

Stroom je later dan de 1e van een termijn in, dan geldt dat de termijncontributie wordt verrekend volgens onderstaande tabel:

 • Start je voor de 15e van de maand, dn betaal je de volledige maand
 • Start je na de 15e, dan betaal je vanaf de 1e van de volgende maand

De proef- of instroomlesweek wordt in bovenstaande berekening niet meegenomen; zij maken nog geen deel uit van het lidmaatschap.

3.4 Wijzigingen

 • Wijzigingen van aantal lesuren en/of lesdagen kunnen in principe alleen per termijn plaatsvinden. Wijzigingen worden primair door het lid doorgegeven en geconfirmeerd door de trainer.

 • Adres, telefoon of email wijzigingen dienen door het lid tzelf te worden gewijzigd via de App of door in te loggen op de website, bij de MyClub pagina.

 • Als het niet doorgeven van wijzigingen leidt tot problemen bij de contributie inning, wordt € 10 extra voor de gemaakte kosten in rekening gebracht.

3.5 Uitval van lessen

 • Er wordt geen restitutie verleend voor lessen die uitvallen door de door de overheid vastgestelde feestdagen.

 • Tijdens schoolvakanties wordt geen lesgegeven. De lesdagen die daardoor uitvallen worden weergegeven op de jaarkalender die is te vinden op de website (https://turnz.nl/jaarrooster). Er wordt geen restitutie verleend voor lessen die tijdens de schoolvakanties uitvallen, dit is reeds verrekend in de contributie.

 • Als door ziekte van de train(st)er of andere onvoorziene omstandigheden sprake is van lesuitval, dan zal Turnz trachten een vervangende les te organiseren. Desondanks kan er geen restitutie plaatsvinden als dit niet lukt, noch kunnen hier andere rechten aan ontleend worden.

 • Indien meer dan 3 lessen per seizoen uitvallen anders dan door overmacht en/of op feestdagen en schoolvakanties als hierboven genoemd, dan zal in uitzonderlijke gevallen, en pas na een bestuurlijk besluit, overgegaan worden tot restitutie van lesgeld.

3.6 Bijzondere verplichtingen

3.6.1 Entreegeld

Ieder nieuw lid is eenmalig een entree/inschrijfgeld van € 15 verschuldigd bij aanvang van het lidmaatschap.

3.6.2 Betaling per nota

Als men afziet van automatische incasso, dan brengt de administratie € 2 extra per termijn in rekening.

3.6.3 Bondscontributie

Turnz brengt de bondscontributie van de KNGU 1 op 1 in rekening. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Bondsvergadering van de KNGU. Voor het kalenderjaar 2019 bedraagt de bondscontributie respectievelijk € 22,60 (tot 16 jaar) en € 27,80 (vanaf 16 jaar). 

 • De bondcontributie wordt in twee termijnen per jaar in rekening gebracht, te weten de termijnen september-december en januari-juni.

 • Bij aanvang van het seizoen wordt de periode tot 1 januari van de bondscontributie in rekening gebracht.

 • In januari wordt het restant van de bondscontributie in rekening gebracht.

3.6.4 Wedstrijden

 • Wedstrijdpaspoort
  Om deel te kunnen nemen aan door de KNGU georganiseerde wedstrijden, dient men te beschikken over een KNGU-wedstrijdpaspoort. De kosten daarvoor worden 1 op 1 doorbelast. Voor wedstrijden binnen de stichting is vaak geen wedstrijdpaspoort nodig. De kosten van een wedstrijdpaspoort bedragen € 15,15.

 • Inschrijfgeld
  Indien leden deelnemen aan wedstrijden, dan dient men de inschrijfgelden te betalen. De onder KNGU-vlag gehouden wedstrijden dienen bij aanvang van het seizoen opgegeven te worden. Ook bij een blessure of afmelding van dient dit bedrag betaald te worden.
  Wedstrijden in de regio of intern worden alleen betaald bij deelname.

 • Wedstrijdkleding
  Leden die deelnemen aan wedstrijden dienen de Turnz clubkleding aan te schaffen. Zonder deze kleding kan niet worden deelgenomen aan wedstrijden.

 • Begeleidingskosten
  Per wedstrijddag worden € 15,00 excl 9% BTW aan wedstrijdbegeleidingskosten per deelnemend lid in rekening gebracht.

3.7 Incassoreglement

Rond de 20e van de even maanden worden de facturen gestuurd voor de komende termijn.

3.7.2 1e Herinnering (14 dagen)

Voldoet men niet binnen de betaaltermijn van 14 dagen dan wordt een 1e herinnering gestuurd. Dit geldt zowel voor een betaling per nota, automatische incasso of per kas. Indien de automatische incasso niet gelukt is of is teruggetrokken, dan dient het lid het bedrag alsnog zelf handmatig binnen de betalingstermijn over te maken.

Als een herinnering moet worden gestuurd, dan wordt een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht.

3.7.3 Aanmaning (30 dagen)

Voldoet men niet binnen een termijn van 30 dagen dan krijgt het lid een aanmaning per email of post. In deze aanmaning staat tevens de waarschuwing dat het dossier wordt overgedragen aan het incassobureau bij ingebrekestelling.
Een aanmaning brengt € 15,00 aan administratiekosten met zich mee. De ledenadministratie is gemachtigd deze kosten in rekening te brengen. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

3.7.4 Overdracht incassobureau (45 dagen)

Na 45 dagen wordt het dossier uit handen gegeven aan het incassobureau. Dit brengt extra incassokosten met zich mee. De communicatie verloopt dan alleen nog met het incassobureau.

3.8 Lidmaatschap KNGU

 • Ieder lid dat is ingeschreven bij Turnz is automatisch ingeschreven bij de turnbond, de KNGU. Daarvoor wordt bondscontributie in rekening gebracht.

 • Een lid van de KNGU is automatisch verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Voor de bepalingen en polisvoorwaarden verwijzen wij naar de site van de KNGU.

3.9 Leskorting

3.9.1 Meer dan 1 uur les

Indien meer dan 1 lesuur afgenomen wordt, dan is sprake van korting. De volgende contributietabel is dan van kracht (dit zijn jaartarieven):

 • 2 uur - € 524

 • 3 uur - € 693

 • 4 uur - € 849

 • 5 uur - € 973

Voor de groepen Mini Mouse en Heren Voorbereiding gelden de volgende tarieven

 • 2 uur - € 700

 • 3 uur - € 950

 • 4 uur - € 1.147

 • 5 uur - € 1.290

 • 7,5 uur - € 1.474

 • 9 uur - € 1.584

 • 11,5 uur - € 1.768

Tussenliggende uren worden naar ratio berekend. In verband met het onderscheid in zaalmogelijkheden is er een differentiatie gemaakt in het tarief.

3.9.2 Familiekorting

Indien er meerdere kinderen van 1 gezin lid zijn, dan wordt er een korting van € 2,80 per extra gezinslid per betalingstermijn van 2 maanden gegeven.

3.10 Subsidieregelingen

Sinds eind 2018 werken de Gemeente Amsterdam en het Jeugdfonds Sport Amsterdam samen en kan alleen bij 1 van de Fonsen een bijdrage aangevraagd worden. Turnz beveelt aan gebruik te maken van de Stadspas. Dit geeft een veel snellere autorisatie. Verder wijzen wij er op dat het volledige bedrag alleen geind kan worden als de Stadspas alleen bij Turnz wordt ingezet. Als er reeds gebruik gemaakt wordt bij een andere vereniging, dan wordt de bijdrage van het fonds verminderd met de bijdrage die al bij de andere vereniging is uitgegeven.
Bij Turnz betaalt iemand met een bijdrage van de Stadspas of JFS ALTIJD een eigen bijdrage van €5 per 2 maanden.
 

3.10.1 Jeugdfonds Sport Amsterdam

Het jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die speciaal is opgericht om kinderen te helpen die graag willen sporten bij een sportclub, maar dat niet kunnen omdat hun ouders te weinig geld hebben. Het Jeugdsportfonds ondersteunt kinderen tot 18 jaar. Het betaalt de contributie tot een maximum van € 300 per jaar per kind en maakt dit bedrag rechtsreeks over naar Turnz. Je dient zelf de aanvraag te doen via een intermediair.

Zie voor de voorwaarden: http://www.jeugdfondssport.nl

3.10.2 Stadspas Amsterdam

Deze vergoeding is bedoeld voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Met het geld kunt u de contributie voor Turnz betalen. De gemeente Amsterdam maakt de vergoeding rechtsreeks over naar Turnz. Het betreft een bijdrage van maximaal € 300,- per kind. Deze wordt per betaaltermijn als korting op de factuur gezet.

Niet alle kosten worden gedekt door de vergoeding van € 300. In alle gevallen ontvangt men een nota voor een (kleine) eigen bijdrage.

Zie voor de voorwaarden: Scholierenvergoeding in Amsterdam

 • Binnen Turnz kunnen alle leden met 1 uur les per week met een geldige Stadspas bijna gratis deelnemen aan de lessen. Je ontvang in dat geval per 2 maanden een factuur voor de eigen bijdrage van € 5,00.

 • Turn je meer dan 1 uur per week, dan zal de eigen bijdrage oplopen.

3.11 Contributiepauze

In bijzondere gevallen is het mogelijk een contributiepauze in te lassen. Tijdens een contributiepauze loopt de bondscontributie normaal door. Een contributiepauze

 • dient altijd vooraf aangevraagd te worden;

 • is alleen mogelijk met een medische verklaring;

 • loopt altijd per hele maand;

 • wordt altijd beoordeeld door het bestuur. Op de beslissing van het bestuur kan geen beroep gedaan worden.

3.12 Opzeggen

 • Als je opzegt, dan is de huidige actieve contributietermijn de laatste termijn die je dient te betalen.

 • Opzeggen kan nadrukkelijk niet telefonisch of via de leiding.

 • Opzeggen kan alleen door het opzegformulier op de website te gebruiken of de App te gebruiken. U ontvangt altijd een bewijs van ontvangst. Het formulier is te vinden op https://turnz.nl/opzeggen.

 • Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, dan hebben wij uw opzegging niet correct ontvangen. Neem in dat geval contact op met de administratie.

 • Alleen in uitzonderlijke situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.

3.13 Schorsing

 • Indien een lid na overdracht van de rekening naar het incassobureau niet aan de overeengekomen betalingsregeling voldoet, dan wordt het lid bij het bestuur voorgedragen voor schorsing van lesdeelname.

 • Blijft bovenstaande situatie langer dan een half jaar bestaan, dan wordt het lid voorgedragen voor schorsing van het lidmaatschap.

 • In alle gevallen waar het een schorsing betreft, van lesdeelname en/of lidmaatschap blijft de betalingsverplichting bestaan.

3.14 Disputen

 • Tijdens disputen loopt de incassoprocedure normaal door

 • De betalingsverplichting blijft altijd bestaan, ook tijdens disputen.

 • Disputen die na 4 maanden door leden worden gemeld zijn niet rechtsgeldig en zullen niet in behandeling genomen worden. De verplichting jegens de bestaande verplichtingen blijft dan volledig intact.

3.15 Vaststelling

 • De contributie wordt jaarlijks in juli vastgesteld voor het nieuwe seizoen.

 • Normaliter volgt de contributie de prijsindexatiecijfers voor gezinshuishoudens van het CBS.

 • Het bestuur is gerechtigd de contributie ten gevolge van buitengewone omstandigheden te verhogen.

 • Contributieverhogingen buiten de normale voorgenoemde vastgestelde contributie worden altijd minimaal 1 termijn van tevoren gepubliceerd en gecommuniceerd.

Sponsoren

Contact

Turnz Amsterdam Gymnastics
Dokter Meurerlaan 7
1067 SM  Amsterdam
recreatie@turnz.nl
Terug naar boven